Thời gian làm bài 60 phút
Thí sinh được sử dụng tài liệu
Câu 1: Hãy nêu 2 khó khăn khi ứng dụng Marketing vào lĩnh vực Ngân Hàng? Giải thích và cho ví dụ (3 đ)
Câu 2: Dưới quan điểm anh(chị) đang là nhà quản trị của 1 ngân hàng. Hãy lựa chọn 1 trong 2 phương thức Phân Phối Hiện Đại or Phân Phối Truyền Thống để ứng dụng. Giải thích(4 đ)
Câu 3: Marketing Đối Nội là gì? Tầm quan trọng của yếu tố con người trong Marketing Ngân Hàng? (4đ)
Cô Thanh Hằng.
Khoa Quản Trị Kinh Doanh