Đăng ký Ðăng nhập

Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  catbui2118's Avatar
  catbui2118 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên tích cực
  Tham gia: Jul 2008
  Giới tính : Female
 2. Đang ở
  23kt3
 3. Bài viết
  139
 4. Thanks
  39
 5. Thanked 49 Times in 13 Posts
 6. Bài tập chưng khoán

  Đây là bài tập chứng khoán.các bạn cùng làm nhé
  Lần sửa cuối bởi catbui2118, ngày 12-10-2009 lúc 06:26 AM.
  http://sinhviennganhang.com/diendan/...pictureid=1337Bình yên không có nghĩa là nơi không có ồn ào,không khó khăn,mà bình yên thực sự là dù trong khó khăn,gian khổ,bạn vẫn cảm thấy thanh than,yên tĩnh trong trái tim

 7. #2
  catbui2118's Avatar
  catbui2118 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên tích cực
  Tham gia: Jul 2008
  Giới tính : Female
 8. Đang ở
  23kt3
 9. Bài viết
  139
 10. Thanks
  39
 11. Thanked 49 Times in 13 Posts
 12. Ðề: Bài tập chưng khoán

  Bài tập đấu giá (đấu thầu):1) C«ng ty cæ phÇn X ph¸t hµnh cæ phiÕu 2 triÖu cæ phiÕu b»ng h×nh thøc ®Êu gi¸. Vµo ®Çu giê ®Êu gi¸, ®¬n vÞ tæ chøc ®Êu thÇu nhËn ®­îc c¸c ®¬n dù thÇu nh­ sau:

  §¬n vÞ P( ®ång) Sè l­îng cæ phiÕu ®Æt thÇu (100 )
  A 42800 3000
  B 41900 6000
  C 41600 1300
  D (D1+D2) 41200 1200
  E 40900 1500
  F 40800 1500

  Yªu cÇu:
  - X¸c ®Þnh gi¸ tróng thÇu vµ sè l­îng cæ phiÕu tróng thÇu cña mçi ®¬n vÞ. BiÕt r»ng, c«ng ty sö dông h×nh thøc ®Êu thÇu theo kiÓu Mü.
  - X¸c ®Þnh sè tiÒn D ph¶I ®Æt cäc khi ®Êu gi¸. BiÕt r»ng gi¸ khëi ®iÓm lµ 20.000d
  Bài 2

  2) Công ty cổ phần X phát hành cổ phiếu, số lượng 5.000.000 bằng hình thức đấu giá cạnh tranh. Vào giờ đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá nhận được các đơn dự thầu như sau:

  đơn vị Giá (đồng) Số lượng cổ phiếu đặt thầu (100cp)
  A 31.200 7.000
  B 31.300 5.000
  C 31.100 12.000
  D 31.200 9.000
  E 31.400 8.000
  F 31.000 11.000
  G 31.100 10.000
  H 31.000 4.000
  Yêu cầu:
  1. Xác định giá trúng thầu và số lượng cổ phiếu trúng thầu của mỗi đơn vị.
  2. Xác định số tiền E phải thanh toán cho Cty X
  Biết rằng công ty sử dụng hình thức đấu thầu theo kiểu Mỹ và giá khởi điểm là 31.200đ

  Bài 3


  3. Kho b¹c nhµ n­íc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu b»ng h×nh thøc ®Êu thÇu ®Ó huy ®éng 200 tû ®ång. Vµo ®Çu giê më thÇu, kho b¹c nhËn ®­îc c¸c ®¬n dù thÇu nh­ sau:

  §¬n vÞ L•i suÊt( %) Gi¸ trÞ ®Æt thÇu (tû ®ång)
  A 7,52 65
  B 7,51 60
  C 7,49 40
  D (D1+D2) 7,46 55
  E 7,45 45
  F 7,42 20

  Yªu cÇu:
  - X¸c ®Þnh gi¸ tróng thÇu vµ gi¸ trÞ tróng thÇu cña mçi ®¬n vÞ. BiÕt r»ng, h×nh thøc ®Êu thÇu theo kiÓu Mü,
  - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tróng thÇu cña ®¬n vÞ D1 vµ D2. BiÕt r»ng, trong 55 tû ®ång ®Æt thÇu ë l•i suÊt 7,46% ®¬n vÞ D1 vµ D2 ®Æt thÇu t­¬ng øng lµ 25 vµ 30 tû ®ång.
  BÀI 4
  4. Đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
  (Cập nhật lúc 08:34 - Thứ ba, 15/09/2009 )
  Ngày 21/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức đợt đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.
  Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm phát hành ngày 23/9/2009, và ngày đáo hạn là 23/9/2011. Hình thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

  Trái phiếu được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Nguồn thanh toán lãi và gốc trái phiếu được lấy từ các nguồn thu của Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời hạn nộp phiếu dự thầu trước 14 giờ, ngày 21/9.
  Giả sử SGDCK HN tập hợp được các đơn vị tham gia đấu thầu với nội dung như sau:
  Đơn vị dự thầu Hình thức đấu thầu
  Cạnh tranh lãi suất Không cạnh tranh lãi suất
  Lãi suất đặt thầu (%/năm) Khối lượng đặt thầu (tỷ đ) Khối lượng đặt thầu (tỷ đ)
  A 6,56 200 160
  B 6,53 480
  C 6,01 350 350
  D 6,95 500
  E 6,89 110
  F 6,70 800
  H 6,65 690
  I 500
  K 6,59 700


  Bài tập khớp lệnh

  I. Khớp lệnh định kỳ

  Bài 1:

  Cho biết một số thông tin sau:

  Giá đóng cửa cổ phiếu STB vào ngày 10/10/20xx là 31.700đ
  Vào phiên giao dịch xác định giá mở cửa ngày 11/10/20xx, SGDCK Tp HCM tập hợp các lệnh mua và bán STB như sau:

  Nhà đầu tư Lệnh mua Giá (1000đ) Lệnh bán Nhà đầu tư
  M1 1000 33.2 2100 B1
  M2 1200 30.2 1700 B2
  M3 3200 33.0 1500 B3
  M4 2100 31.5 2400 B4
  M5 1700 31.9 1900 B5
  M6 1900 32.0 2900 B6
  M7 2300 32.7 2700 B7
  M8 1500 32.1 1400 B8
  M9 2400 32.9 2200 B9

  Yêu cầu: Xác định giá mở cửa STB
  Nhận xét việc thực hiện lệnh

  Bài 2:

  Cho biết một số thông tin sau:

  Giá đóng cửa cổ phiếu FPT vào ngày 10/10/20xx là 80.500đ
  Vào phiên giao dịch xác định giá mở cửa ngày 11/10/20xx, SGDCK Tp HCM tập hợp các lệnh mua và bán FPT như sau:  Nhà đầu tư Lệnh mua Giá (1000đ) Lệnh bán Nhà đầu tư
  M1 1500 84.0 2100 B1
  M2 2600 80.0 2700 B2
  M3 4600 79.5 1800 B3
  M4 1900 81.0 2900 B4
  M5 2700 80.5 1100 B5
  M6 2500 82.0 4300 B6
  M7 1800 82.5 3100 B7
  M8 2900 81.5 5800 B8
  M9 5200 83.0 3800 B9
  M10 3300 83.5 2200 B10

  Yêu cầu: Xác định giá mở cửa FPT
  Nhận xét việc thực hiện lệnh

  Bài 3:

  Cho biết một số thông tin sau:

  Giá đóng cửa cổ phiếu DHG vào ngày 10/10/20xx là 131.000đ
  Vào phiên giao dịch xác định giá mở cửa ngày 11/10/20xx, SGDCK Tp HCM tập hợp các lệnh mua và bán DHG như sau:

  Nhà đầu tư Lệnh mua Giá (1000đ) Lệnh bán Nhà đầu tư
  M1 1100 135.0 1800 B1
  M2 2100 132.0 1500 B2
  M3 3200 133.0 2500 B3
  M4 1900 130.0 2000 B4
  M5 2300 129.0 2300 B5
  M6 1800 128.0 2300 B6
  M7 2300 134.0 2000 B7
  M8 2000 127.0 2100 B8
  M9 1700 136.0 2500 B9
  M10 1200 126.0 1700 B10

  Yêu cầu: Xác định giá mở cửa DHG
  Nhận xét việc thực hiện lệnh  Bài 4:

  Cho biết một số thông tin sau:

  Giá đóng cửa cổ phiếu SSI vào ngày 10/10/20xx là 74.000đ
  Vào phiên giao dịch xác định giá mở cửa ngày 11/10/20xx, SGDCK Tp HCM tập hợp các lệnh mua và bán SSI như sau:

  Nhà đầu tư Lệnh mua Giá (1000đ) Lệnh bán Nhà đầu tư
  M1 900 77.5 800 B1
  M2 1200 77.0 1500 B2
  M3 690 78.0 700 B3
  M4 1300 ATO 2100 B4
  M5 2100 75.0 1800 B5
  M6 1900 75.5 1100 B6
  M7 2200 76.0 1600 B7
  M8 1700 74.5 1000 B8

  Yêu cầu: Xác định giá mở cửa SSI
  Nhận xét việc thực hiện lệnh


  Baøi 5: Tình hình giao dòch coå phieáu cuûa coâng ty ABC vaøo giôø môû cöûa ñöôïc caùc chuyeân gia laäp giaù toång hôïp bôûi baûng sau:

  Leänh mua (loâ) Giaù (ñv:1000ñ) Leänh baùn (loâ)
  A1(7), B2(9), C8(12) 15 A10(15), A19(7), B¬12(10)
  A3(10), B1(5) 16 C11(8), B14(6)
  C5(12), B7(8) 25 B22(3), C16(5)
  C9(7) ATO A13(4), C17(13)
  A4(6), B9(2) 12 A11(1), B13(10)
  B6(12) 19 C21(3), B25(12)
  A8(4), C6(6), B8(3) 17 C18(5)

  (A1(7): nghóa laø khoái löôïng ñaët mua cuûa A1 laø 7 loâ)

  Yeâu caàu:

  1. Haõy ñònh giaù chính thöùc cho phieân giao dòch theo phöông thöùc khôùp leänh ñònh kyø cho phieân giao dòch luùc môû cöûa, nhaän xeùt vieäc thöïc hieän leänh

  2. Haõy thöïc hieän laïi yeâu caàu 1 neáu khoái löôïng ñaët baùn cuûa B12 laø 17 loâ,

  Bieát raèng: giaù ñoùng cöûa CP ABC cuûa ngaøy giao dòch tröôùc baèng 15.200 ñ/cp, traät töï öu tieân caùc leänh coù cuøng möùc giaù ñöôïc xeáp töø traùi qua phaûi.

  Baøi 6:
  Tình hình giao dòch coå phieáu cuûa coâng ty ABC vaøo giôø môû cöûa ñöôïc caùc chuyeân gia laäp giaù toång hôïp bôûi baûng sau:

  Leänh mua (loâ) Giaù (ñv:1000ñ) Leänh baùn (loâ)
  A1(10), A3(9) 22.1 A19(11), B12(9)
  B2(5), B8(13), B9(5) 22.2 B14(9), A10(13)
  C5(17), B7(20) 21.5 C16(12), C21(9)
  C9(8), B1(14) ATO A13(8), C17(10)
  C8(15) 21.6 A11(9), B13(7), B22(7)
  B6(12), A4(3) 23 C11(12)
  A8(5), C6(3) 21 C18(7), B25(6)
  (A1(10): nghóa laø khoái löôïng ñaët mua cuûa A1 laø 10 loâ)
  Yeâu caàu:
  3. Haõy ñònh giaù chính thöùc cho phieân giao dòch theo phöông thöùc khôùp leänh ñònh kyø cho phieân giao dòch luùc môû cöûa, nhaän xeùt vieäc thöïc hieän leänh
  4. Haõy thöïc hieän laïi yeâu caàu 1 neáu khoái löôïng ñaët baùn cuûa B22 laø 11 loâ,
  Bieát raèng: giaù ñoùng cöûa CP ABC cuûa ngaøy giao dòch tröôùc baèng 21.800 ñ/cp, traät töï öu tieân caùc leänh coù cuøng möùc giaù ñöôïc xeáp töø traùi qua phaûi.
  http://sinhviennganhang.com/diendan/...pictureid=1337Bình yên không có nghĩa là nơi không có ồn ào,không khó khăn,mà bình yên thực sự là dù trong khó khăn,gian khổ,bạn vẫn cảm thấy thanh than,yên tĩnh trong trái tim

 13. #3
  thien hanh's Avatar
  thien hanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Nov 2009
  Giới tính : Male
 14. Đang ở
  ky thuat cong nghe
 15. Bài viết
  55
 16. Thanks
  23
 17. Thanked 6 Times in 5 Posts
 18. Ðề: Bài tập chưng khoán

  Trích dẫn Gửi bởi catbui2118 Xem bài viết
  Bài tập đấu giá (đấu thầu):1) C«ng ty cæ phÇn X ph¸t hµnh cæ phiÕu 2 triÖu cæ phiÕu b»ng h×nh thøc ®Êu gi¸. Vµo ®Çu giê ®Êu gi¸, ®¬n vÞ tæ chøc ®Êu thÇu nhËn ®­îc c¸c ®¬n dù thÇu nh­ sau:

  §¬n vÞ P( ®ång) Sè l­îng cæ phiÕu ®Æt thÇu (100 )
  A 42800 3000
  B 41900 6000
  C 41600 1300
  D (D1+D2) 41200 1200
  E 40900 1500
  F 40800 1500

  Yªu cÇu:
  - X¸c ®Þnh gi¸ tróng thÇu vµ sè l­îng cæ phiÕu tróng thÇu cña mçi ®¬n vÞ. BiÕt r»ng, c«ng ty sö dông h×nh thøc ®Êu thÇu theo kiÓu Mü.
  - X¸c ®Þnh sè tiÒn D ph¶I ®Æt cäc khi ®Êu gi¸. BiÕt r»ng gi¸ khëi ®iÓm lµ 20.000d
  Bài 2

  2) Công ty cổ phần X phát hành cổ phiếu, số lượng 5.000.000 bằng hình thức đấu giá cạnh tranh. Vào giờ đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá nhận được các đơn dự thầu như sau:

  đơn vị Giá (đồng) Số lượng cổ phiếu đặt thầu (100cp)
  A 31.200 7.000
  B 31.300 5.000
  C 31.100 12.000
  D 31.200 9.000
  E 31.400 8.000
  F 31.000 11.000
  G 31.100 10.000
  H 31.000 4.000
  Yêu cầu:
  1. Xác định giá trúng thầu và số lượng cổ phiếu trúng thầu của mỗi đơn vị.
  2. Xác định số tiền E phải thanh toán cho Cty X
  Biết rằng công ty sử dụng hình thức đấu thầu theo kiểu Mỹ và giá khởi điểm là 31.200đ

  Bài 3


  3. Kho b¹c nhµ n­íc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu b»ng h×nh thøc ®Êu thÇu ®Ó huy ®éng 200 tû ®ång. Vµo ®Çu giê më thÇu, kho b¹c nhËn ®­îc c¸c ®¬n dù thÇu nh­ sau:

  §¬n vÞ L•i suÊt( %) Gi¸ trÞ ®Æt thÇu (tû ®ång)
  A 7,52 65
  B 7,51 60
  C 7,49 40
  D (D1+D2) 7,46 55
  E 7,45 45
  F 7,42 20

  Yªu cÇu:
  - X¸c ®Þnh gi¸ tróng thÇu vµ gi¸ trÞ tróng thÇu cña mçi ®¬n vÞ. BiÕt r»ng, h×nh thøc ®Êu thÇu theo kiÓu Mü,
  - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tróng thÇu cña ®¬n vÞ D1 vµ D2. BiÕt r»ng, trong 55 tû ®ång ®Æt thÇu ë l•i suÊt 7,46% ®¬n vÞ D1 vµ D2 ®Æt thÇu t­¬ng øng lµ 25 vµ 30 tû ®ång.
  BÀI 4
  4. Đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
  (Cập nhật lúc 08:34 - Thứ ba, 15/09/2009 )
  Ngày 21/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức đợt đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.
  Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm phát hành ngày 23/9/2009, và ngày đáo hạn là 23/9/2011. Hình thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

  Trái phiếu được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Nguồn thanh toán lãi và gốc trái phiếu được lấy từ các nguồn thu của Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời hạn nộp phiếu dự thầu trước 14 giờ, ngày 21/9.
  Giả sử SGDCK HN tập hợp được các đơn vị tham gia đấu thầu với nội dung như sau:
  Đơn vị dự thầu Hình thức đấu thầu
  Cạnh tranh lãi suất Không cạnh tranh lãi suất
  Lãi suất đặt thầu (%/năm) Khối lượng đặt thầu (tỷ đ) Khối lượng đặt thầu (tỷ đ)
  A 6,56 200 160
  B 6,53 480
  C 6,01 350 350
  D 6,95 500
  E 6,89 110
  F 6,70 800
  H 6,65 690
  I 500
  K 6,59 700


  Bài tập khớp lệnh

  I. Khớp lệnh định kỳ

  Bài 1:

  Cho biết một số thông tin sau:

  Giá đóng cửa cổ phiếu STB vào ngày 10/10/20xx là 31.700đ
  Vào phiên giao dịch xác định giá mở cửa ngày 11/10/20xx, SGDCK Tp HCM tập hợp các lệnh mua và bán STB như sau:

  Nhà đầu tư Lệnh mua Giá (1000đ) Lệnh bán Nhà đầu tư
  M1 1000 33.2 2100 B1
  M2 1200 30.2 1700 B2
  M3 3200 33.0 1500 B3
  M4 2100 31.5 2400 B4
  M5 1700 31.9 1900 B5
  M6 1900 32.0 2900 B6
  M7 2300 32.7 2700 B7
  M8 1500 32.1 1400 B8
  M9 2400 32.9 2200 B9

  Yêu cầu: Xác định giá mở cửa STB
  Nhận xét việc thực hiện lệnh

  Bài 2:

  Cho biết một số thông tin sau:

  Giá đóng cửa cổ phiếu FPT vào ngày 10/10/20xx là 80.500đ
  Vào phiên giao dịch xác định giá mở cửa ngày 11/10/20xx, SGDCK Tp HCM tập hợp các lệnh mua và bán FPT như sau:  Nhà đầu tư Lệnh mua Giá (1000đ) Lệnh bán Nhà đầu tư
  M1 1500 84.0 2100 B1
  M2 2600 80.0 2700 B2
  M3 4600 79.5 1800 B3
  M4 1900 81.0 2900 B4
  M5 2700 80.5 1100 B5
  M6 2500 82.0 4300 B6
  M7 1800 82.5 3100 B7
  M8 2900 81.5 5800 B8
  M9 5200 83.0 3800 B9
  M10 3300 83.5 2200 B10

  Yêu cầu: Xác định giá mở cửa FPT
  Nhận xét việc thực hiện lệnh

  Bài 3:

  Cho biết một số thông tin sau:

  Giá đóng cửa cổ phiếu DHG vào ngày 10/10/20xx là 131.000đ
  Vào phiên giao dịch xác định giá mở cửa ngày 11/10/20xx, SGDCK Tp HCM tập hợp các lệnh mua và bán DHG như sau:

  Nhà đầu tư Lệnh mua Giá (1000đ) Lệnh bán Nhà đầu tư
  M1 1100 135.0 1800 B1
  M2 2100 132.0 1500 B2
  M3 3200 133.0 2500 B3
  M4 1900 130.0 2000 B4
  M5 2300 129.0 2300 B5
  M6 1800 128.0 2300 B6
  M7 2300 134.0 2000 B7
  M8 2000 127.0 2100 B8
  M9 1700 136.0 2500 B9
  M10 1200 126.0 1700 B10

  Yêu cầu: Xác định giá mở cửa DHG
  Nhận xét việc thực hiện lệnh  Bài 4:

  Cho biết một số thông tin sau:

  Giá đóng cửa cổ phiếu SSI vào ngày 10/10/20xx là 74.000đ
  Vào phiên giao dịch xác định giá mở cửa ngày 11/10/20xx, SGDCK Tp HCM tập hợp các lệnh mua và bán SSI như sau:

  Nhà đầu tư Lệnh mua Giá (1000đ) Lệnh bán Nhà đầu tư
  M1 900 77.5 800 B1
  M2 1200 77.0 1500 B2
  M3 690 78.0 700 B3
  M4 1300 ATO 2100 B4
  M5 2100 75.0 1800 B5
  M6 1900 75.5 1100 B6
  M7 2200 76.0 1600 B7
  M8 1700 74.5 1000 B8

  Yêu cầu: Xác định giá mở cửa SSI
  Nhận xét việc thực hiện lệnh


  Baøi 5: Tình hình giao dòch coå phieáu cuûa coâng ty ABC vaøo giôø môû cöûa ñöôïc caùc chuyeân gia laäp giaù toång hôïp bôûi baûng sau:

  Leänh mua (loâ) Giaù (ñv:1000ñ) Leänh baùn (loâ)
  A1(7), B2(9), C8(12) 15 A10(15), A19(7), B¬12(10)
  A3(10), B1(5) 16 C11(8), B14(6)
  C5(12), B7(8) 25 B22(3), C16(5)
  C9(7) ATO A13(4), C17(13)
  A4(6), B9(2) 12 A11(1), B13(10)
  B6(12) 19 C21(3), B25(12)
  A8(4), C6(6), B8(3) 17 C18(5)

  (A1(7): nghóa laø khoái löôïng ñaët mua cuûa A1 laø 7 loâ)

  Yeâu caàu:

  1. Haõy ñònh giaù chính thöùc cho phieân giao dòch theo phöông thöùc khôùp leänh ñònh kyø cho phieân giao dòch luùc môû cöûa, nhaän xeùt vieäc thöïc hieän leänh

  2. Haõy thöïc hieän laïi yeâu caàu 1 neáu khoái löôïng ñaët baùn cuûa B12 laø 17 loâ,

  Bieát raèng: giaù ñoùng cöûa CP ABC cuûa ngaøy giao dòch tröôùc baèng 15.200 ñ/cp, traät töï öu tieân caùc leänh coù cuøng möùc giaù ñöôïc xeáp töø traùi qua phaûi.

  Baøi 6:
  Tình hình giao dòch coå phieáu cuûa coâng ty ABC vaøo giôø môû cöûa ñöôïc caùc chuyeân gia laäp giaù toång hôïp bôûi baûng sau:

  Leänh mua (loâ) Giaù (ñv:1000ñ) Leänh baùn (loâ)
  A1(10), A3(9) 22.1 A19(11), B12(9)
  B2(5), B8(13), B9(5) 22.2 B14(9), A10(13)
  C5(17), B7(20) 21.5 C16(12), C21(9)
  C9(8), B1(14) ATO A13(8), C17(10)
  C8(15) 21.6 A11(9), B13(7), B22(7)
  B6(12), A4(3) 23 C11(12)
  A8(5), C6(3) 21 C18(7), B25(6)
  (A1(10): nghóa laø khoái löôïng ñaët mua cuûa A1 laø 10 loâ)
  Yeâu caàu:
  3. Haõy ñònh giaù chính thöùc cho phieân giao dòch theo phöông thöùc khôùp leänh ñònh kyø cho phieân giao dòch luùc môû cöûa, nhaän xeùt vieäc thöïc hieän leänh
  4. Haõy thöïc hieän laïi yeâu caàu 1 neáu khoái löôïng ñaët baùn cuûa B22 laø 11 loâ,
  Bieát raèng: giaù ñoùng cöûa CP ABC cuûa ngaøy giao dòch tröôùc baèng 21.800 ñ/cp, traät töï öu tieân caùc leänh coù cuøng möùc giaù ñöôïc xeáp töø traùi qua phaûi.


  font chữ này sao đọc được hả bạn

 19. #4
  Heo Sua~'s Avatar
  Heo Sua~ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Dec 2010
  Giới tính : Female
 20. Đang ở
  CD24NH04
 21. Bài viết
  29
 22. Thanks
  1
 23. Thanked 69 Times in 7 Posts
 24. Ðề: Bài tập chưng khoán

  Má ơi lỗi font tùm lum, em chết mất. Có ai có bài tập cạnh tranh lãi suất và không lãi suất ko, đáp án nữa

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này

Các Chủ đề tương tự

 1. Từ điển chứng khoán
  Bởi trghai trong diễn đàn Tài liệu chứng khoán
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-08-2016, 03:57 AM
 2. Từ điển chứng khoán - A
  Bởi trghai trong diễn đàn Tài liệu chứng khoán
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-12-2009, 10:26 AM
 3. Lý thuyêt tài chính tiền tệ
  Bởi phuong tim trong diễn đàn Tài liệu Tiền tệ ngân hàng
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 01-11-2009, 05:58 PM
 4. Giao dịch khống chứng khoán - con gấu của thị trường
  Bởi docoo trong diễn đàn Kinh nghiệm đầu tư
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-02-2009, 07:35 PM
 5. thị trường thứ cấp
  Bởi hungcuongwww trong diễn đàn Tài liệu chứng khoán
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-12-2007, 10:05 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:25 AM.
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.2.
Bản quyền của 2016 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.