PDA

View Full Version : Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy CNH, HĐHdothanhtrung
22-12-2010, 07:56 AM
Trong quá trình xây dựng xã hội ngày càng văn minh, phồn thịnh, con đường đi tất yếu của mọi quốc gia là phải công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, và chính sách kinh tế đối ngoại đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình này. Thực tế cho thấy, nhờ có các chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước đúng đắn và phù hợp với tình hình kinh tế chính trị, Việt Nam đã đạt được một số thành công bước đầu quan trọng về kinh tế trong thời kì 1991-2000. Bước sang thiên niên kỉ mới, Việt Nam đứng trước yêu cầu thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu của thế kỉ XXI là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp (trích Văn kiện Đại hội IX), Chính sách kinh tế đối ngoại tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá.

Với đề tài: “Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, nội dung đề tài sẽ được tập trung vào phân tích tầm quan trọng của chính sách kinh tế đối ngoại trong việc đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá của các nước NIEs châu á, một số nước ASEAN, và của Việt Nam qua từng thời kì, đồng thời đưa ra các định hướng giải pháp cho sự phát triển kinh tế trong tương lai với tình hình kinh tế thế giới có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây và trong tương lai do bị ảnh hưởng từ các cuộc khủng bố thế giới, từ các cuộc chiến tranh do Mỹ và đồng minh phát động như chiến tranh tại Nam Tư, Apganistan và Irak, các cuộc chiến tranh về sắc tộc,...và từ bệnh dịch SARS đang hoành hành một số nước trên thế giới.

Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu vai trò của kinh tế đối ngoại đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phân tích những mặt tích cực và chưa tích cực của bức tranh quan hệ kinh tế thương mại quốc tế hiện nay của nước ta trên cơ sở các chính sách kinh tế đối ngoại, tìm hiểu quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát huy lợi thế so sánh và các giải pháp phát triển kinh tế đối ngoại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời gian tới.
Kết cấu nội dung nghiên cứu của đề tài gồm ba chương và phần kết luận, cụ thể :
Chương I: Kinh tế đối ngoại - giải pháp đặc biệt quan trọng tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Chương II: Thực trạng kinh tế đối ngoại phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá từ khi đổi mới đến nay
Chương III: Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế đối ngoại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời gian tới

Do đối tượng nghiên cứu rất rộng, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng những suy nghĩ và nhận định, đánh giá trong đề tài tốt nghiệp chắc chắn không tránh khỏi hạn chế, khiếm khuyết. Em rất mong nhận được những lời nhận xét, đóng góp của thầy cô và các bạn để khoá luận được hoàn thiện hơn.

Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến các thầy cô trong Khoa kinh tế ngoại thương và cô Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Yến đã hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình hoàn thành khoá luận.

chương I Kinh tế đối ngoại - giải pháp đặc biệt quan Trọng tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

I. Lý thuyết lợi thế so sánh và chính sách kinh tế đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hoá của NIEs châu á và một số nước ASEAN
1 Lý luận lợi thế so sánh - cơ sở của quan hệ kinh tế quốc tế
2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hoá của NIEs châu á và ASEAN
3 Kinh tế các nước NIEs châu á và ASEAN năm 2002
Ii. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá là yêu cầu bức xúc của quá trình phát triển kinh tế - xã hội nước ta hiện nay
1. Tính tất yếu và thực chất của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta
2. Một số nét về tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ khi đổi mới đến nay
III. đánh giá về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá của việt nam trên cơ sở lợi thế so sánh

Chương II Thực trạng kinh tế đối ngoại phục vụ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá Từ khi đổi mới đến nay

I. Tình hình phát triển kinh tế đối ngoại ở việt nam trong thời kỳ đổi mới
1. Tăng trưởng và mở rộng xuất nhập khẩu
2. Thu hút vốn và đầu tư nước ngoài
II. Đánh giá các kết quả và vai trò của kinh tế đối ngoại đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ hiện nay
1. Đảm bảo vốn cho tăng trưởng và tiến hành công nghiệp hoá
2. Tăng năng lực sản xuất công nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
3. Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kì 2001-2010
4. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ sản xuất
5. Thúc đẩy quá trình phân công lao động và mở rộng thị trường

Chương III Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế đối ngoại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời gian tới

I. Định hướng phát triển kinh tế đối ngoại ở nước ta
1. Bối cảnh mới của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
2. Định hướng phát triển kinh tế đối ngoại trong những năm trước mắt
II. Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh kinh tế đối ngoại phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
1. Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu
2. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Kết luận
danh mục tài liệu tham khảo