PDA

View Full Version : 1 VAI BAI TAP kte Vĩ mô - về tính sản lượng quốc gia- help me bà con uiiiiiiithanhtruc0308
28-10-2010, 01:31 PM
Các bạn iu vấu, có ai giúp dùm mình với, ngày mai mình Ktra rùi mà 2 bài tập này chưa hiểu đc nữa....vì mình hoc lớp lienthong nen cũng phải đi làm ban ngày nen cũng ko có điều kiện học lắm nên cảm thấy khó theo kịp bài quá huhuhu

Giúp mình zới :(bài 1/
Cho cac chỉ tiêu:
- Tong SPham quoc dân: GNP= 5000
-Thu nhập khả dụng: DI=4100
-Ngân sách Chinh Phủ: B= (-200)
-Tiêu thụ công chúng: C=3800
- Cán cân thương mại: NX= (-100)

giả sử khấu hao, lợi nhuận nộp & ko chia = 0, NFFI = 0

Hãy tính: a/ Tiết kiệm & đầu tư ò khu vực tư nhân
b/ Chi tiêu of chính phủ về hàng hóa & dịch vụBai 2/
Có số liệu trên lãnh thổ 1 quốc gia năm 2002 như sau:

-đầu tư ròng: 120
-Khấu hao: 480
-Lợi nhuận: 540
-Tiền lương: 1200
-Tiền trả lãi: 180
-Tiền dùng of hộ gia đình: 1800
-Thuế gián thu: 120
-Tiền thuê: 330
-Chính phủ chi mua hàng hóa & dịch vụ :345
- Thu nhập từ yếu tố Xuất khẩu: 200
-Thu nhập từ yếu tố Nhập khẩu: 150
-Xuất khẩu: 300
-Nhập khẩu 195

Chỉ số giá năm 2001 là 110 & năm 2002 là 125

a/ tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường bằng các phương pháp.
b/ Tính GNP theo giá thị trường & theo chi phí yếu tố
c/ tính GDP thực, GNP thực và tỷ lệ lạm phát năm 2002
d/ Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2002, bít GDP danh nghĩa năm 2001 là 2400


Ngoài ra có ai có bài tập+bài giải về TÍNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA ko cho mình tham khảo với.....mình sợ môn này lém ...rất rất rất...............sợ huhu..........vì môn này có khả năng thi TOT NGHIEP nua.....nen ko thể học tàn tàn đc....fai ráng thấu hiểu nó thui ....mong các bạn giúp đỡ.....chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!!!:too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad:

thanhtruc0308
29-10-2010, 12:18 PM
khoc tieppppppppppppppppppppp:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:

nhanteonh01
02-01-2011, 07:27 PM
:big_smile::big_smile:hok biet lam.nhug ma nghe noi thay kien ra de k kho.haizz:embarrassed::embarrassed:

chiipchiip1116
03-01-2011, 10:31 AM
sao đề của bạn lạ wa' hỉ?????:sweat::sweat:

thanhtruc0308
15-01-2011, 02:36 PM
continue to cry.....gio tu hinh` sap toi roiiiiiiiiii:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:

thanhtruc0308
15-01-2011, 03:05 PM
sao đề của bạn lạ wa' hỉ?????:sweat::sweat:

mình hoc lop co Hiền....huhu tự trách seo mình hoc ngu môn nì wa huhuhuhuuuu

nhanle_ld
18-03-2011, 11:34 AM
Bài giải bt 2 nè: mình chỉ giải bt 2 thôi tại mình về nhà ko mang theo tài liệu về nên chỉ nhớ chừng này thôi: a. tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường đối với bài này chỉ tính bằng 2pp +p pháp chi tiêu: GDP=C+I+G+X-M mà: C=1800, I= khấu hao +đầu tư ròng=480+120=600, G=345,X=300,M=195 GDPmp=2850 +p pháp phân phối GDPmp=De+W+R+Pr+i+Ti De (khấu hao)=480 W(tiền lương)=1200 R(thu nhập dc bằng cho thuê..)=330 Pr(lợi nhuận gôp)=540 i(lãi suât)=180 Ti(thuế gián thu)=120 GDPmp=2850 b. tính GNPmp,GNPfc ta có công thức: GNPmp=GDPmp+NFFI, mà NFFI=thu nhập y tố đầu vào- tn y tố đầu ra=thu nhập y tố ròng từ nc ngoài=200-150=50 GNPmp=2850+50=2900 +GNPfc=GNPmp-Ti=2900-120=2780 c. GDPr=?, GNPr=?,L%=? của năm 2002 GDP thực=GDP danh nghĩa chia chỉ số giá=2850:125%=2280 GNP thực=GNP danh nghĩa chia chỉ số giá=2900:125%=2320 tính L%= (chỉ số giá năm 2002-chỉ số giá năm 2001) chia chỉ số giá 2001*100={(125-110):110}*100=13,64% d. tốc độ tăng trưởng kt năm 2002 Y(2002)=GDP thực(2002)-GDP thực năm (2001) chia GDP thưc năm 2001 mà GDP thực năm 2002=2280 GDP thực 2001=GDP danh nghĩa 2001:chỉ số giá =2400:110%=2182 Y(2002)=(2280-2182):2182=4,5% Bạn tham khảo nhé! chúc bạn thi tốt

nhanle_ld
18-03-2011, 12:01 PM
Bài giải bt 2 nè:
mình chỉ giải bt 2 thôi tại mình về nhà ko mang theo tài liệu về nên chỉ nhớ chừng này thôi: a. tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường đối với bài này chỉ tính bằng 2pp
+p pháp chi tiêu: GDP=C+I+G+X-M mà:
C=1800,
I= khấu hao +đầu tư ròng=480+120=600,
G=345,
X=300,
M=195
GDPmp=2850
+p pháp phân phối GDPmp=De+W+R+Pr+i+Ti
De (khấu hao)=480
W(tiền lương)=1200
R(thu nhập dc bằng cho thuê..)=330
Pr(lợi nhuận )=540
i(lãi suât)=180
Ti(thuế gián thu)=120
GDPmp=2850
b. tính GNPmp,GNPfc
ta có công thức: GNPmp=GDPmp+NFFI,
mà NFFI=thu nhập y tố đầu vào- tn y tố đầu ra=thu nhập y tố ròng từ nc ngoài=200-150=50
GNPmp=2850+50=2900
+GNPfc=GNPmp-Ti=2900-120=2780
c. GDPr=?, GNPr=?,L%=? của năm 2002
GDP thực=GDP danh nghĩa chia chỉ số giá=2850:125%=2280
GNP thực=GNP danh nghĩa chia chỉ số giá=2900:125%=2320
tính L%= (chỉ số giá năm 2002-chỉ số giá năm 2001) chia chỉ số giá 2001*100={(125-110):110}*100=13,64%
d. tốc độ tăng trưởng kt năm 2002
Y(2002)=GDP thực(2002)-GDP thực năm (2001) chia GDP thưc năm 2001
mà GDP thực năm 2002=2280
GDP thực 2001=GDP danh nghĩa 2001:chỉ số giá =2400:110%=2182
Y(2002)=(2280-2182):2182=4,5%
Bạn tham khảo nhé! chúc bạn thi tốt

nhanle_ld
18-03-2011, 02:05 PM
Các bạn iu vấu, có ai giúp dùm mình với, ngày mai mình Ktra rùi mà 2 bài tập này chưa hiểu đc nữa....vì mình hoc lớp lienthong nen cũng phải đi làm ban ngày nen cũng ko có điều kiện học lắm nên cảm thấy khó theo kịp bài quá huhuhu

Giúp mình zới :(bài 1/
Cho cac chỉ tiêu:
- Tong SPham quoc dân: GNP= 5000
-Thu nhập khả dụng: DI=4100
-Ngân sách Chinh Phủ: B= (-200)
-Tiêu thụ công chúng: C=3800
- Cán cân thương mại: NX= (-100)

giả sử khấu hao, lợi nhuận nộp & ko chia = 0, NFFI = 0

Hãy tính: a/ Tiết kiệm & đầu tư ò khu vực tư nhân
b/ Chi tiêu of chính phủ về hàng hóa & dịch vụBai 2/
Có số liệu trên lãnh thổ 1 quốc gia năm 2002 như sau:

-đầu tư ròng: 120
-Khấu hao: 480
-Lợi nhuận: 540
-Tiền lương: 1200
-Tiền trả lãi: 180
-Tiền dùng of hộ gia đình: 1800
-Thuế gián thu: 120
-Tiền thuê: 330
-Chính phủ chi mua hàng hóa & dịch vụ :345
- Thu nhập từ yếu tố Xuất khẩu: 200
-Thu nhập từ yếu tố Nhập khẩu: 150
-Xuất khẩu: 300
-Nhập khẩu 195

Chỉ số giá năm 2001 là 110 & năm 2002 là 125

a/ tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường bằng các phương pháp.
b/ Tính GNP theo giá thị trường & theo chi phí yếu tố
c/ tính GDP thực, GNP thực và tỷ lệ lạm phát năm 2002
d/ Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2002, bít GDP danh nghĩa năm 2001 là 2400


Ngoài ra có ai có bài tập+bài giải về TÍNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA ko cho mình tham khảo với.....mình sợ môn này lém ...rất rất rất...............sợ huhu..........vì môn này có khả năng thi TOT NGHIEP nua.....nen ko thể học tàn tàn đc....fai ráng thấu hiểu nó thui ....mong các bạn giúp đỡ.....chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!!!:too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad:

giải bt1:
tính câu b trước: tính G
ta có B=T-G suy ra G =T-B mà Yd=Y-T suy ra T=Y-Yd
ta có Y=GNP=5000
Yd=DI=4100 suy ra T = 900
vậy G =T-B=900-(-200)=1100
câu a. ta có S(tiết kiêm)=DI-C=4100-3800=300
vì NFFI=0 nên GDP=GNP=5000
GDP=C+I+G+X-M
C=3800
G=1100
X-M=-100
GDP=5000
vậy I( đầu tư tư nhân )=200

meomituotngoc
28-11-2013, 09:33 AM
May a chi oi,co ai pit lam kinh tế vĩ mô giai gium e cai nha <<3
1.trong mot nen kinh te co cac ham sau day:\
C =200+0,7YD G=290 I=50+0.1Y T=0,1Y
a>xac dinh diem can bang
b>do ngan sach boi chi nen chinh phu tang thuế 90,giam chi tieu chinh phu 14,dau tu doanh nghiep tang 50.Tim diem can bang moi.
c>fneu Yp=1750 thi viec tang thue 90 se gay anh huong tot hay xau den nen kinh te?
e sap thi oy maong cac anh chi giai giup e nhe :too_sad::too_sad::too_sad: