PDA

View Full Version : Giải giúp mình bài tập kế toán ngân hàng vớitalamahehehe
22-09-2010, 02:25 PM
Câu 1: Trình bày sơ đồ quy trình thanh toán ủy nhiệm thu, trường hợp thanh toán khác ngân hàng và ủy nhiệm thu không có ủy quyền chuyển Nợ.
Câu 2: Trả lời đúng sai và giải thích ngắn gọn:
- Khoản phụ trội giấy tờ có giá ( trường hợp phát hành giấy tờ có giá có phụ trội) không phải là một khoản thu nhập trong hoạt động của ngân hàng.
- Lãi cho vay đã hạch toán phải thu nhưng không thu được thì được thoái thu.
- Khi khách hàng nộp tiền mặt nếu số tiền mặt thực tế nhỏ hơn số tiền ghi trên chứng từ thì khách hàng phải nộp thêm.
- Trong thanh toán tử, nếu nhận được lệnh chuyển tiền sai địa chỉ thì ngân hàng vẫn phải hạch toán lệnh.
- Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn nhằm mục đích chính là để sinh lời.
Câu 3: Tại NHTM X – chi nhánh Bắc Ninh, ngày 25-11-200X phát sinh các nghiệp vụ sau:
1. Phát hành 100 kỳ phiếu. mệnh giá kỳ phiếu: 5.000.000 đồng, thời hạn 4 năm, lãi suất 9,6%/năm trả lãi sau, có chiết khấu 50.000 đồng/1 kỳ phiếu. người mua kỳ phiếu là công ty INS – D, công ty thanh toán từ tiền gửi.
2. Công ty Hoàng Anh nộp ủy nhiệm chi 50.000.000 đồng trả đơn vị có tài khoản ở NHTM Z – chi nhanh Hà Nội.
3. Xuất quỹ tiền mặt 300.000.000 đồng giao ông Ban mang góp vốn tại ngân hàng đầu mối cho vay đồng tài trợ, trong ngày ông Ban đã nộp chứng từ giao tiền cho ngân hàng đầu mối để thanh toán.
4. Donh nghiệp Minh Quang nộp 50.000.000 đồng tiền mặt vào tài khoản để thanh toán ủy nhiệm thu của công ty Gỗ mỹ nghệ. Ủy nhiệm thu này công ty Gỗ mỹ nghệ nộp vào ngày 22-11-200X, số tiền 45.000.000 dồng. Tỷ lệ phạt chậm trả là 0,05% ngày.
5. Công ty Việt Á nộp ủy nhiệm thu 120.000.000 đồng (có ủy quyền chuyển Nợ) đòi tiền người mua có tài khoản ở NHTMX – chi nhánh Thái bình.
6. Bà lan rút sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, số tiền gửi gốc là 9.000.000 đồng, gửi ngày 20-05-200X, lãi suất 0,66%/tháng, lãi trả sau. Bà lan lĩnh tiền mặt.
7. Xuất quỹ tiền mặt 500.000.000 đồng giao chị Mai đem gửi ngân hàng nhà nước. Trong ngày chị Mai đã nộp chứng từ nộp tiền vào ngân hàng nhà nước để thanh toán.
8. Nhận lệnh chuyển Nợ thanh toán séc chuyển tiền 60.000.000 đồng, kiểm tra phát hiện séc này do NHTM X – chi nhánh Bắc Giang phát hành cho công ty hóa chất Bắc Giang ngày 23-11-200X.
9. Công ty Ban Mai nộp tiền mặt thanh toán khoản nợ vay ngắn hạn 5 tháng. Số tiền vay gốc 75.000.000 đồng, vay ngày 25-06-200X, lãi suất 1,05%/tháng trả lãi sau. Ngân hàng đã hạch toán lãi phải thu 4 tháng.
10. Công ty APP nộp 120.000 USD tiền mặt đề nghị đổi lấy GBP để ghi vào tiền gửi ngoại tệ. ngân hàng chấp thuận, tỷ giá mua USD là 16.950 VND/USD, tỷ giá bán GBP là 22.600 VND/GBP.
11. Nhận lệnh chuyển Có thanh toán ủy nhiệm chi 30.036.000 đồng từ NHTMX – chi nhánh Nam Định, người thụ hưởng là công ty SeaFood.
12. Hạch toán kết quả thanh lý một tài sản cố định hữu hình: nguyên giá 42.000.000 đồng, đã khấu 35.000.000 đồng, thu thanh lý bằng tiền mặt 5.000.000 đồng. Thu thanh lý hạch toán qua tài khoản phải trả. Giá trị còn lại được bù đắp từ khoản thu thanh lý, số thiếu được ghi vào chi phí.
Yêu cầu: Tính toán, định khoản các nghiệp vụ (các kết quả tính toán làm tròn đến hàng trăm đồng)
Biết rằng:
- Các chứng từ hợp pháp, hợp lệ. Các khoản liên quan đủ điều kiện hạch toán.
- NHTMX – Chi nhánh Bắc Ninh thanh toán bù trừ với các ngân hàng khác hệ thống trên địa bàn, các khoản thanh toán khác hệ thống ngoài địa bàn bù trừ được chuyển trong hệ thống trước, thanh toán cùng hệ thống sử dụng tài khoản 5191.
- Các khoản chuyển Nợ có ủy quyền (trừ séc bảo chi thanh toán cùng hệ thống) không ghi Có ngay cho người thụ hưởng.
- Tháng tính 30 ngày.

kitten
22-09-2010, 03:59 PM
Câu 3:
1. Nợ TK 4211(cty INS) (500.000.000-5.000.000)
Nợ TK 432 5.000.000
Có TK 431 500.000.000
2. Nợ TK 4211(cty H.A) 50.000.000
Có TK 1113 50.000.000
4.Nợ TK 1011 50 000 000
Có TK 4211(cty Gỗ) 50 000 000
5.NH sẽ kiểm tra chứng từ, nếu hợp lệ chuyển UNT đến NHTM X để nhờ thu.
6.Từ 20/5 đến 20/11, nếu kỳ kế toán của NH là năm thì toàn bộ số lãi được thực chi.
Lãi=9 000 000*0.66%/30*184=364320
Nợ TK 4232 9 000 000
Nợ TK 801 364320
Có TK 1011
7. Nợ TK 1113 500 000 000
Có TK 1011 500 000 000
Dài quá bạn ơi, mỏi mắt quá ah. Lần sau bạn chỉ nên post 1, 2 câu thôi chứ đừng post toàn bộ như vậy nữa, vì cũng hok ai có đủ thời gian trả lời hết được. Cũng chưa biết đúng chưa nữa, có j bạn xem lại có sai sót j hok nha.

QuangPro
22-11-2010, 10:19 AM
nghiệp vụ 4 sai rùi bạn ơi
a) nợ tk 1011 :50 tr
có tk 4211(dn minh quang) :50tr
b)số tiền phạt chậm trả: 45tr*0.05%= 0.0225 tr
nợ tk 4211(dn minh quang) :45.0225 tr
có tk 4211(cty gỗ) :45.0225 tr

quên số tiền phạt chậm trả phải nhân với 3 ngày nữa