PDA

View Full Version : Vốn lưu độngdothanhtrung
15-03-2009, 12:24 AM
Mục lục

Lời mở đầu
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về quản trị vốn lưu động
1.1 – Khái quát chung về vốn lưu động :
1.1.1 Khái niệm của vốn lưu động
1.1.2 Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3 Phân loại vốn lưu động
1.1.3.1- Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong qúa trình sản xuất kinh doanh
1.1.3.2- Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện
1.1.3.3- Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn
1.1.3.4- Phân loại theo nguồn hình thành
1.2 – Các phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động
1.2.1 phương pháp trực tiếp
1.2.2 Phương pháp gián tiếp
1.3 - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1- Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.3.2- Mức tiết kiệm vốn lưu động
1.3.3- Hiệu suất sử dụng vốn lưu động
1.3.4- Hàm lượng vốn lưu động
1.3.5- Mức doanh lợi vốn lưu động
1.4 – Nội dung quản trị Vốn lưu động
1.4.1 – Quản trị vốn bằng tiền
1.4.2 – Quản trị hàng tồn kho dự trữ
1.4.3 – Quản trị khoản phải thu, phải trả
1.4.4 – Quản trị vốn lưu động khác


Chương 2: thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật xi măng- tổng công ty xi măng việt nam
2.1 - Khái quát chung về Công ty
2.1.1 - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty vật tư kỹ thuật xi măng – Tổng công ty xi măng Việt nam
2.1.2 – Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.2.1– Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty
2.1.2.2- Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.2.3– Đặc điểm về cơ cấu bộ máy tổ chức
2.1.2.4- Đặc điểm về vốn của Công ty
2.2 – Thực trạng quản trị Vốn lưu động của Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng
2.2.1 – Cơ cấu Vốn lưu động
2.2.2 – Cơ cấu nguồn Vốn lưu động
2.3 – Phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động tại Công ty
2.4 – Nội dung quản trị Vốn lưu động tại Công ty
2.4.1 – Quản trị vốn bằng tiền
2.4.2 – Quản trị hàng tồn kho dự trữ
2.4.3 – Quản trị khoản phải thu, phải trả
2.4.4 – Quản trị vốn lưu động khác
2.5 – Các chỉ tiêu đánh giá về tình hình quản trị Vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị Vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng
3.1 - Đánh giá ưu , nhược điểm của quản trị Vốn lưu động
3.1.1 - Ưu điểm 56
3.1.2 – Nhược điểm
3.2 – Phương hướng của Công ty trong thời gian tới
3.2.1 – Phương hướng của Công ty trong sản xuất KD
3.2.2 – Phương hướng về quản trị Vốn lưu động
3.3 – Một số giải pháp và kiến nghị
3.3.1 – Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động
3.3.1.1 – Các giải pháp chung.
3.3.1.2 – Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty
3.3.2 - Một số kiến nghị mang tính hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng
3.3.2.1 - Một số kiến nghị đối với Công ty
3.3.2.2 - Một số kiến nghị đối với Tổng Công Ty Xi măng và Nhà nước.
Kết luận