PDA

View Full Version : Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châudothanhtrung
14-03-2009, 05:01 PM
Mục lục
Lời mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận của hoạch định chiến lược kinh doanh
1.1. Chiến lược kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong Doanh nghiệp
1.1.1. Những vấn đề cơ bản về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh
1.1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh
1.1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1.4. Nội dung của chiến lược kinh doanh
1.1.2. Một vài nét về quản trị chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm quản trị chiến lược kinh doanh
1.1.2.2. Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh
1.1.2.3. Nội dung của quản trị chiến lược kinh doanh
1.1.2.4. Mối liên hệ trong quản trị chiến lược kinh doanh
1.2. Khái niệm, mục đích và nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm và mục tiêu của hoạch định chiến lược kinh doanh
1.2.2. Mục đích của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh
1.2.2.1. Mục đích dài hạn
1.2.2.2. Mục đích ngắn hạn
1.2.3. Nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh
1.2.3.1. Phân tích môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp
1.2.3.2. Phân tích các nguồn lực bên trong và bên ngoài
1.2.3.3. Phân tích thị trường của doanh nghiệp
1.2.3.4. Phân tích các chính sách của doanh nghiệp
1.2.3.5. Sử dụng ma trận SWOT trong việc đánh giá và lựa chọn các mụctiêu
1.2.3.6. Xây dựng các chiến lược trên các mục tiêu đã chọn
1.2.3.7. Ra quyết định hoạch định chiến lược
1.2.3.8. Thực hiện công việc hoạch định chiến lược
1.3. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh
1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh
1.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản trị kinh doanh
1.3.2.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.3.2.2. Nhóm nhân tố chủ quan
1.3.2.3. Hệ quả của các nhân tố ảnh hưởng tới tính chất và phương hướng của hoạch định chiến lược kinh doanh
1.3.3. Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh
Chương 2: thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2000-2005
2.1. Giới thiệu chung về Công ty bánh kẹo Hải Châu
2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Châu
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý
2.1.4. Nguồn lực của Công ty
2.2. Phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2000-2005
2.2.1. Tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2000-2005
2.2.1.1. Các chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2000-2005
2.2.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2000- 2003
2.2.2. Đánh giá ưu nhược điểm của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005
2.3. Phân tích công tác hoạch định chiến lược chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005
2.3.1. Xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005
2.3.2. Xác định các nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005
2.3.3. Đánh giá công tác phân tích môi trường bên ngoài
2.3.4. Đánh giá công tác phân tích môi trường bên trong
2.3.5. Xây dựng các phương án chiến lược
2.3.6. Lựa chọn các chiến lược
2.3.7. Ra quyết định thực hiện chiến lược
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2005-2010
3.1. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu từ nay đến 2010
3.1.1. Phương hướng phát triển ngành
3.1.2. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tới
3.1.2.1. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm 2004, 2005
3.1.2.2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh tới năm 2005
3.1.2.3. Định hướng kế hoạch điều hành sản xuất
3.1.2.4. Định hướng về cung ứng vật tư nguyên liệu
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty bánh kẹo Hải Châu
3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện công tác xác định mục tiêu và các nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh
3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài công ty
3.2.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng các phương án chiến lược
3.2.4. Các giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn chiến lược
3.2.5. Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát xây dựng chiến lược
3.2.6. Các kiến nghị nhằm nâng cao công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu
Kết luận