PDA

View Full Version : Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 - Bộ GTVTdothanhtrung
14-03-2009, 04:49 PM
Mục lục
Lời nói đầu
CHƯƠNG I: lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp hiện nay.
1.1. Khái quát chung về vốn của doanh nghiệp
1.1.1 - Vốn là gì?
1.1.2 - Phân loại vốn
1.1.2.1 - Phân loại vốn dựa trên giác độ chu chuyển của vốn thì vốn của doanh nghiệp bao gồm hai loại là vốn lưu động và vốn cố định.
1.1.2.2 - Phân loại vốn theo nguồn hình thành
1.1.2.3 - Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn thì nguốn vốn của doanh nghiệp bao gồm:
1.2 - hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
1.2.1- Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.2.1.1- Hiệu quả sử dụng vốn là gì?
1.2.1. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt nam hiện nay
1.2.1.1 Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.2.1.2 - Tỷ suất lợi nhuận
1.2.3 - Một số chỉ tiêu khác phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.3.1. Tốc độ luân chuyển VLĐ
1.2.3.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
chươngII: thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cầu 75
2.1.- Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn trong các DNNN thuộc Bộ GTVT
2.2 - giới thiệu về công ty cầu 75.
2.2.1- Đặc điểm quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.2.2- Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.3 - Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty
2.3 - Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cầu 75
2.3.1 - Khái quát chung về nguồn vốn của công ty
2.3.2. - Tình hình sử dụng vốn cố định của công ty
2.3.3.1 - Cơ cấu vốn lưu động
2.3.3.2- Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Iv - Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty
2.4.1 - Những kết quả đạt được
2.4.1.1- Về vốn cố định
2.4.1.2 - Về vốn lưu động.
2.4.2 - Những mặt tồn tại
2.4.2.1- Về vốn cố định
2.4.2.2- Về vốn lưu động
Chương III:một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cầu 75
3.1 - phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới.
3.2 - Một số giải pháp chủ yếu.
3.2.1- Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty
3.2.1.1- Tiến hành nâng cấp và đổi mới một cách có chọn lọc lượng TSCĐ trong thời gian tới
3.2.1.2- Tiến hành quản lý chặt chẽ tài sản cố định
3.2.2 -Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
3.2.2.1- Chủ động xây dựng vốn sản xuất kinh doanh
3.2.2.2- Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
3.2.2.3- Quản lý chặt hơn nữa hàng tồn kho
3.2.2.4- Chú trọng quản lý vật tư và máy móc
3.2.2.5-Về tổ chức đào tạo
3.2.2.6- Giảm thiểu chi phí quản lý của doanh nghiệp một cách tốt nhất
3.2.2.7- Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động của công ty
3.3 - Một số kiến nghị
3.3.1 - Về phía nhà nước
3.3.2 - Về phía doanh nghiệp
3.3.3 - Về công tác cổ phần hoá
kết luận