PDA

View Full Version : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm



dothanhtrung
14-03-2009, 04:12 PM
Mục lục


Lời mở đầu.
Chương I : Lý luận chung về SXKD và hiệu quả SXKD.
I. Vị trí, vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1. Khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Một số loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong Nông nghiệp
2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công nghiệp
2.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong các dịch vụ khách sạn du lịch
2.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tài chính tiền tệ
3. Vị trí và vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
3.1. Vị trí
3.2. Vai trò
II. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.1. Các nhân tố vi mô.
2.1.1. Lực lượng lao động
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị
2.1.3. Đặc tính về sản phẩm và công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm
a, Đặc tính về sản phẩm
b, Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm
2.1.4. Nguyên vật liệu và công tác bảo đảm nguyên vật liệu.
2.1.5. Cơ sở vật chất kĩ thuật và công nghệ sản xuất.
2.1.6. Khả năng tài chính.
2.1.7. Lao động-tiền lương.
2.2. Các nhân tố vĩ mô
2.2.1. Môi trường pháp lý
2.2.2. Môi trường kinh tế
2.2.3. Môi trường thông tin.
2.2.4. Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng.
2.3. Các nhân tố trong việc ra chiến lược của doanh nghiệp
2.3.1. Chất lượng sản phẩm
2.3.2. Hoạt động Marketing
a, Hoạt động phân phối
b, Hoạt động quảng cáo
c, Kế hoạch khuyến mại
2.4. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành
2.5. Sản phẩm thay thế
2.6. Khách hàng
3. Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp.
3.1.1. Chỉ tiêu đánh giá số lượng
3.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng các yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng hiệu quả lao động trong quá trình kinh doanh
3.2.2. Chỉ tiêu sử dụng hiệu quả TSCĐ và vốn cố định
3.2.3. Chỉ tiêu sử dụng hiệu quả vốn lưu động
3.3. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế-xã hội.
3.3.1. Tăng thu ngân sách cho Chính phủ
3.3.2. Tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động
3.3.3. Nâng cao mức sống cho người lao động.
3.3.4. Phân phối lại thu nhập.
Chương II: Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm trong những năm vừa qua
I. Khái quát về Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm
1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm
2.1. Ban giám đốc.
2.2. Các phòng ban chức năng.
2.3. Phân xưởng sản xuất và hoàn thiện sản phẩm
2.4. Sơ đồ bộ máy quản lý.
II. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm trong những năm vừa qua.
1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
1.1. Doanh thu
1.2. Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước
1.3. Chế độ tiền lương, thưởng của cán bộ công nhân viên
1.4. Lợi tức sau thuế
1.5. Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm giai đoạn 1996-2001
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1. Con người.
2.2. Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị
2.3. Tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu của Công ty
2.4. Máy móc thiết bị.
2.5. Các đoàn thể công đoàn
3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua.
3.1. Số vòng quay toàn bộ vốn.
3.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
3.4. Mức năng suất lao động bình quân.
3.5. Mức doanh thu bình quân mỗi lao động
III. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm.
1. Những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm..
1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
1.2. Trình độ tay nghề .
1.3. Tổ chức phân công công việc trong sản xuất, kinh doanh.
1.4. Máy móc thiết bị còn hạn chế
2. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm.
2.1. Nguyên nhân chủ quan.
2.1.1. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản trị..
2.1.2. Trình độ tay nghề của công nhân.
2.1.3. Công nghệ máy móc trong Công ty.
2.2. Nguyên nhân khách quan.
2.2.1. Môi trường kinh doanh.
2.2.2. Mạng lưới khách hàng.
Chương III: Những giải pháp cơ bản và một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm trong quá trình CNH-HĐH đất nước.
I. Mục tiêu nhiệm vụ của Công ty giai đoạn 2001-2010..
1. Định hướng phát triển Công ty đến 2010.
2. Mục tiêu của Công ty
3. Nhiệm vụ của Công ty
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
1. Phải đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi, đội ngũ công nhân lành nghề.
2. Đầu tư máy móc thiết bị mới hiện đại cho phù hợp với quy trình sản xuất.
3. Cần tiếp tục cải tổ bộ máy quản trị của Công ty..
4. Liên tục mở rộng mạng lưới với khách hàng.
Một số kiến nghị.
1.Các kiến nghị với Bộ Nông Nghiệp..
2. Các kiến nghị với Nhà nước.
Kết luận.
Tài liệu tham khảo